Ajutor DyFashion.ro

Locul unde gasiți răspunsuri la cele mai frecvente întrebări

Regulament Concurs

DY FASHION #fiifrumoasasiacasa

 (valabil începând cu 03.04.2020)

 

Concursul „DY Fashion #fiifrumoasasiacasa” se va desfășura cu respectarea următorilor termeni și condiții:

 

Art. 1 - Organizatorul 

 

Organizatorul: DYANDRESS FASHION SRL identificat cu Nr. Registrul Comerțului J38/149/2015, Cod Unic de Identificare RO34236651, cu sediul social în Str. I.L. Caragiale nr.1, Râmnicu Valcea, Vâlcea.

 

1.1 Concursul se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toți participanții.

1.2 Prin participarea la acest Concurs, se prezumă cunoașterea Regulamentului și acordul Participantului. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament.

 

Art. 2 - Durata și locul de desfășurare a Concursului

 

2.1 Concursul este organizat în Râmnicu Vâlcea, România și se desfășoară fără limitări teritoriale, pe pagina de Facebook DY Fashion  (https://www.facebook.com/dyfashion.ro/) deținută de DYANDRESS FASHION S.R.L.

2.2 Concursul începe pe data de 03 Aprilie 2020, ora 18:00, și se va desfășura până în data de 17 Aprilie 2020, ora 23:59.

 

 

 

 

Art. 3 - Regulamentul oficial al Concursului

 

3.1 Regulamentul oficial al Concursului este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a Concursului, pe pagina de internet DY Fashion https://dyfashion.ro/regulament-concurs, în rubrica „Regulament concurs”.

3.2 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3.3 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, cu condiția înștiințării prealabile a Participanților cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiționale și vor fi comunicate către public prin publicarea pe pagina de internet DY Fashion.

 

Art. 4 - Dreptul de participare

 

4.1 La Concurs poate participa orice persoană fizică (Participant”).

4.2 Nu pot participa salariații Organizatorului-, rudele și afinii până la gradul 2 ai acestora.

4.3 În cazul în care capacitatea juridică a câștigătorului este limitată, acesta va trebui să se prezinte pentru ridicarea premiului împreună cu un reprezentant legal.

4.4 Persoanele care participa la Concurs cunosc pe deplin regulile Concursului și accepta necondiționat termenii și condițiile.

 

Art. 5 - Premiile Concursului

 

5.1 În cadrul Concursului pot fi acordate, conform mecanismului descris la Art. 6 de mai jos, următoarele premii:

·      PREMIUL I: Un (1) telefon “smartphone” Apple iPhone 11, in valoare de 3.899 LEI.

·      PREMIUL II: O (1) tableta Apple iPad (generația a 7-a) în valoare de 2.399 LEI.

·      PREMIILE III - XII: 10 CUPOANE CADOU (VOUCHERE) de cumpărături valabile pe site-ul dyfashion.ro, în cadrul magazinului, pentru orice comandă plasată ulterior. Valoarea fiecărui Cupon Cadou (Voucher) este de 300 LEI.

5.2 Câștigătorii premiilor nu pot opta pentru primirea contravalorii premiului în bani sau în alte obiecte și nici nu pot solicita modificarea caracteristicilor de orice fel a premiilor.

 

Art. 6 – Mecanismul desfășurării Concursului

 

6.1 Condiții privind înscrierea valabilă în Concurs

6.1.1 Pentru înscrierea valabilă în vederea participării la Concurs este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

(1) Participantul trebuie să aibă drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;

(2) Înscrierea se va face exclusiv în perioada Concursului menționată la Art. 2.2. de mai sus;

(3) Să plaseze o comandă în valoare de cel puțin 100 LEI (una sută lei) în cadrul magazinului online dyfashion.ro în perioada 03.04.2020 - 17.04.2020

(4) Participantul trebuie să publice o poză pe pagina sa de Facebook în care să arate cum își petrece timpul in autoizolare, acasă. Acesta trebuie să adauge hashtag-ul #fiifrumoasasiacasa” și să dea tag (să eticheteze) paginii oficiale de Facebook https://www.facebook.com/dyfashion.ro/, respectiv prin mențiunea @dyfashion.ro

 

6.2 Condiții de participare:

 

(1) Ce trebuie să facă Participantul: să respecte condițiile de la aliniatul 6.1.

Respectând pașii de mai sus, Participanții vor intra automat în Concurs.

Participanții la Concurs își asumă deplin răspunderea pentru fotografiile publicate, în cazul încălcării dreptului de copyright al unei alte persoane.

(2) Organizatorul își rezervă dreptul de a anula dreptul la Concurs Participanților care:

(2.1) Nu respectă condițiile impuse de legislația în materie sau care sunt ilegale, periculoase, malițioase, calomniatoare, obscene, pornografice sau vulgare, defăimătoare, rasiste sau xenofobe, ce constituie o încălcare a dreptului de autor și care ar putea fi considerate ca instigând la fapte penale, sau ilegale;

(2.2) Instigă la discriminare pe bază de rasă sau origine etnică, religie, dizabilități, vârstă sau orientare sexuală, cu caracter umilitor sau înjositor pentru aceste categorii.

 

Art 7. -  Modalitatea de selecție a câștigătorului

 

7.1 Câștigătorul va fi selectat în funcție de numărul de Like-uri (aprecieri) primite pentru poza postată cu care a participat la Concurs și în funcție de respectarea tematicii Concursului #fiifrumoasasiacasă. Astfel fotografia cu cele mai multe Like-uri (Aprecieri) obținute din data de 03 Aprilie 2020, ora 18:00 și până la data de 17 Aprilie 2020, or 23:59 va câștiga Premiul 1, următoarea fotografie clasată în funcție de numărul de Like-uri obținute va câștiga premiul al 2-lea, iar celellate fotografii clasate de pe locul 3 până pe locul 12 (conform numărul de Like-uri, în ordine descrescătoare) vor câștiga cele 10 Cupoane Cadou (Vouchere) puse în joc.

7.2 Câștigătorul va fi verificat dacă îndeplinește și condiția de a avea o comandă de minim 100 LEI plasată în cadrul magazinului online dyfashion.ro în perioada desfășurării Concursului respectiv 03-17.04.2020.

7.3 În cazul în care, unul sau mai mulți dintre câștigătorii selectați în funcție de numărul de Like-uri (Aprecieri) primite la poza postată, nu îndeplinesc ȘI condiția specificată la Punctul 6.1.1 secțiunea (3) a prezentului Regulament, acesta (aceștia) vor fi automat descalificați, iar următorul participant cu cel mai apropiat număr de Like-uri la poza postată în concurs și care respectă cumulativ toate condițiile menționate în Regulament, va fi declarat câștigător.

 

 

Art 8. - Taxe și impozite

 

(1) Organizatorul se obligă să calculeze, să rețină și să vireze impozitul datorat pentru premiile acordate câștigătorilor în conformitate cu legislația fiscală în vigoare.

(2) Orice alte obligații de natură fiscală sau de orice altă natură în legătură cu premiul sunt în sarcina exclusivă a câștigătorilor.

 

Art 9. - Anunțarea și Notificarea câștigătorului

 

9.1 Câștigătorul va fi contactat prin mesaj privat pe Facebook  în termen de maxim 1  (o) zi lucrătoare de la anunțarea sa pe pagina: https://www.facebook.com/dyfashion.ro/, pentru a furniza toate datele necesare trimiterii premiului prin curier.

9.2 Câștigătorul nu este eligibil pentru a primi premiul în cazul în care:

(1) nu răspunde la mesajul de notificare în 3 (zile) zile lucrătoare de la transmiterea acestuia, și nici nu contactează Organizatorul în alt mod.

(2) încalcă Termenii și/sau condițiile de participare;

9.3 Anunțarea câștigătorilor se va fece pe pagina de Facebook DY Fashion (@dyfashion.ro) și pe pagina de Instagram DY Fashion în data de 18 Aprilie 2020.

Organizatorul își rezervă dreptul unilateral de a elimina din Concurs / descalifica o fotografie sau un participant, dacă va constata că acesta încalcă Regulamentul sau legile în vigoare.

Organizatorul își asumă responsabilitatea doar în ceea ce privește respectarea regulamentului și a procedurilor Concursului, precum și acordarea premiilor.

Organizatorul nu este răspunzător sub nicio formă pentru conținutul postărilor și pentru consecințele care decurg din acestea.

 

Art 10. - Preluarea premiului

 

10.1 Premiile în produse conform Artiolului 5.1, respectiv Premiul 1 (Apple iPhone 11) și Premiul 2 (Apple iPad Generația a 7-a) vor fi trimise prin curier de către Organizator, taxele de curier fiind suportate de acesta.

10.2 Premiile constând în Cupoane Cadou (Vouchere) (premiile menționate la articolul 5.1, respectiv Premiile 3-12) vor fi transmise în mod electronic de Organizator câștigătorilor la adresa de mail furnizată ulterior de aceștia.

 

Art 11. - Confidențialitatea datelor/ Prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Operatorul datelor (Organizatorul) are o politică strictă în privința datelor cu caracter personal respectând dispozițiile Legii nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și a Legii nr.506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, colectând și prelucrând datele cu caracter personal numai în scopul specificat la data furnizării acestora de către Participant.

Participanții au, în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (cu modificările și completările ulterioare), dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de opoziție, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, precum și dreptul de a se adresa justiției.

Datele oferite de Participanții la Concurs vor fi prelucrate de către Organizator cu acordul participanților și vor putea fi folosite de către aceștia după cum urmează: pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale, pentru transmiterea premiilor și pentru urmărirea desfășurării corecte a Concursului.

 

Art 12. - Litigii

 

Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanții la Concurs se vor rezolva pe cale amiabilă. În cazul în care nu este posibil, părțile se vor adresa instanțelor de judecată de la sediul Organizatorului.